मुख्य सामग्रीवर वगळा
शाळा सुरु लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

शाळा सुरु करणेबाबत.... शासननिर्णय

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये राज्यातील इ. १ ली ते १२ वी च्या शाळा सुरु करण्याचे अधिकार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना प्रदान करणेबाबत आज राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.        सविस्तरपणे जी.आर. वाचा ..... जी.आर.पहा....