मुख्य सामग्रीवर वगळा
अर्थ विभाग शासन निर्णय लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

अर्थ विभाग जिल्हा परिषद शासन निर्णय GR

अर्थ विभाग विषयक शासन निर्णय क्रमांक शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक डाउनलोड 1 दिनांक ०१-०१-२००६ ते दिनांक २६-०२-२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीधारकांच्या निवृत्तिवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करणे बाबत. . . 201812271732271005 27 डिसेंबर , 2018 2 तेराव्या वित्…