डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद
GR लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
GR लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

उपशिक्षणाधिकारी पदोन्नती २०/१२/२०२३ GR

 महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या संवर्गात मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नती देण्याबाबत महत्त्वाचा शासन निर्णय GR  .

दिनांक: २० डिसेंबर, २०२३

शासन निर्णय-
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नतीकरिता शिफारशी नुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदस्थापना देण्याकरीता निवड समितीची असणाऱ्या खालील नमूद कर्मचाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) निवडसूचीनुसार उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर वेतन पे बैंड रु. एस-१७ : ४७६००-१५११०० अशा सुधारित वेतन संरचनेत गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
GR

GR


२. सदर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परिक्षा २०१७ अन्वये पदोन्नत्या हया मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्त पदे दिनांक २५.०५.२००४ स्थित सेवा ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६-ब कार्यासनाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहेत. तसेच दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नंबर १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं १०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिनांक २५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार तसेच रिट पीटीशन क्र.११८३४/२०२२ मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दिनांक ७.१२.२०२२ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहेत.

३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची सर्व रिक्त पदे सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.०५.०७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय व दि.२३.०७.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे.

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही.

५. गुणवत्तेनुसार पात्र असलेल्या तथापि, पदोन्नती नाकारलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी.

६. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यास देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि. १४.०७.२०२१ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या तरतूदीनुसार करण्यात आली आहे.

७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५.१२.२०१७ आणि दिनांक ३०.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही सुरू झाली असल्यास अथवा फौजदारी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय चौकशी प्रकरणांत दोषी आढळल्यास अशा अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येऊ नये.


उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे समायोजन | gr |

 राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीत वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या पात्र शिक्षकांचे समायोजन करणेबाबत.Gr


शासन निर्णय :-


राज्यातील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते सन २०१८-१९ या कालावधीतील वाढीव पदांवरील कार्यरत असलेल्या परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' मध्ये समाविष्ट एकूण २८३ पात्र शिक्षकांचे समायोजन करण्यास खालील अटीच्या अधिन मान्यता देण्यात येत आहे.

i) समायोजनाचे प्रचलित धोरण / नियम व शासन निर्णयानुसार यासोबत जोडलेल्या यादीतील वाढीव पदी कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन पद उपलब्धतेनुसार प्रथम त्याच संस्थेत ते शक्य नसल्यास अन्य संस्थेत तथापि, त्याच विभागात संबंधित विभागीय उपसंचालक यांनी करावे. हे ही शक्य नसल्यास, अन्य संस्थेत विभागाबाहेर समायोजन करण्याची कार्यवाही संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी करावी.

ii) सदरचे समायोजन करताना मागासवर्गीय आरक्षण धोरण व बिंदूनामावलीनुसार करण्यात यावे. iii) सदरहू शिक्षक यापूर्वी वाढीव पदी कार्यरत असल्याने, त्यांना शिक्षण सेवक योजनेतून सूट देण्यात यावी व समायोजनानंतर त्यांची वेतन निश्चिती नियमित वेतनश्रेणीत त्यांची नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा गृहीत धरुन करण्यात यावी. तथापि, सदरहू शिक्षकांना त्यांनी यापूर्वी वाढीव पदावर केलेल्या सेवेस वेतन थकबाकी अथवा सेवानिवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत.

iv) सदरहू शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या, अल्पसंख्यांक उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू असणार नाहीत. तथापि, इतर शिक्षकांना पवित्र प्रणालीचे निकष लागू राहतील.

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयाचा संकेतांक २०२३११०९१९०१०३२३२१ असा आहे.
gr

Gr


एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून*

एक राज्य एक गणवेश योजना बाबत सन 2024-25 पासून

१) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत तसेच, राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एकसमान एक रंगाच्या दोन गणवेशांचा लाभ महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत देण्यात यावा.

२) सदर गणवेश स्काऊट व गाईड विषयास अनुरूप (मुलांसाठी आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ पैंट / पँट तसेच, मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट किंवा ज्या शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल तर सलवार गडद निळ्या रंगाची व कमीज आकाशी रंगाची) अशा स्वरूपात गणवेशाची रचना असावी. त्यापैकी एका गणवेशाला विद्याथ्र्यांच्या


शर्टवरती शोल्डर स्ट्रिप (Shoulder Strip) व दोन खिसे (Double Pocket) असणे आवश्यक आहे.


३) प्रस्तुत योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक रंग, एक दर्जा असलेला सारख्याच गणवेशाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने कापड खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रियेचा मसुदा तयार करणे, त्यासाठी आवश्यक त्या विभागांचे मार्गदर्शन घेणे, ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे, सर्व संबंधितांचा समन्वय राखणे याकरीता उपाययोजना करणे आदीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.


४) सदर गणवेशाच्या शिलाईचे काम स्थानिक महिला बचत गटामार्फत करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने आवश्यक ती कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद कार्यालयाने करावी.


५) प्रस्तुत योजनेंतर्गत पात्र असणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत समान रंगाचे दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुषंगाने मोफत गणवेश योजनेबाबत संबंधित शाळा तसेच, शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये.


६) सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश

मिळण्याच्या अनुषंगाने शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे आवश्यक ती सर्व कार्यवाही महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत करण्यात यावी.


शासन निर्णय पहा....


जून मधील एक दिवसाचा पगार कपात करणे बाबत...

 राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.सेवमहाराष्ट्र राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्यामाहे जून २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आदेश....

राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपीट यामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत, आपत्तीग्रस्त नागरीकांच्या मदतीसाठी राज्य शासन कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. 

अशा परिस्थितीत महासंघाशी संलग्न सर्व विभागातील अधिकारी देखील कर्तव्यभावनेने एक दिवसाचा पगार या मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. १९ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाला कळविले आहे.

 राज्य शासनाच्या वतीने सुरु असलेल्या सदर मदतकार्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून अधिक रक्कम देता यावी यास्तव राज्यातील सर्व भा.प्र.से., भा.पो.से., भा.व.से. व अन्य अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे एकूण वेतनाइतकी रक्कम माहे जून २०२३ च्या वेतनातून वसूल करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात आलेले आहे.आता नाॕन क्रिमिलेअर अट रद्द

 खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबत.

या बाबतचा शासन निर्णय दि. ४/५/२०२३ खाली दिलेल्या लिंकवर पाहू शकतात.
अशीच नवनवीन माहिती साठी या साईटला follow करा व नविनतम पोस्टची अपडेट मिळवा...


शासन निर्णय पहा....
समाज कल्याण विभाग शासन निर्णय GR

समाज कल्याण विभाग विषयक शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुधारीत नियमावली.20170627132331602227 जून,2017
2इयत्ता 10वी व 12वी च्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुलामुलींना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणेबाबत..20170623130009862223 जून,2017
3सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह कारणा-या मागासवर्गीय दांपत्यासाठी असलेल्या कन्यादान योजनेत बदल अनुदानात वाढ..20161015174908542215 ऑक्टोबर,2016
4जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पनातील राखून ठेवलेल्या 3% निधीबाबत ..201609211628125420

21 सप्टेंबर,2016
5प्रगत व उन्नत गटाचे तत्व (Non-क्रिमिलेअर) अनुसूचित जाती व्यातिरिक्त अन्य मागास व इतर मागास प्रवर्गाला लागु करताना प्रमाणपत्राचा नमुना. .20160722160640242221 जुलै, 2016
     

महिला व बालकल्याण विभाग शासन निर्णय

महिला व बालकल्याण विभाग विषयक शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1अंगणवाडी सेविका मिनी अंगणवाडी सेविका,मदतनीस यांचे मानधन केंद्र शासनाच्या PFMS प्रणालीव्दारे आयुक्तालयामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. .20170214105247273014 फेब्रुवारी,2017
2एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अनुसूचित भागातील(आदिवासी प्रकल्पातील ) अंगणवाडी सेविका ,मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा करणे बाबत 20160922122821773022 सप्टेंबर,2016
     

आरोग्य विभाग महत्त्वाचे शासन निर्णय

आरोग्य विभाग विषयक शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1राष्ट्रीय ग्रामीण जोवन्नोती अभियानाअंतर्गत स्थापित महिला स्वयंसहायता समूहांना सवलतीच्या व्यजदाराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी "सुमतीबाई सुकळीकर उद्दोगिनी महिला सक्षमीकरण योजना" राबविण्याबाबत. .201610141533497320....14 ऑक्टोबर,2016
1सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना दारिद्र्य रेषेखालील जोडप्याना मुलगा नसताना त्याची एक किंवा दोन मुलीच्या जन्मानंतर कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेतल्यास त्यांच्या मुली / मुलांकरिता विशेष प्रॉत्साहनात्मक योजना..-24 एप्रिल ,2007
2कुटूंब नियोजन नुकसान भरपाई योजना (Family Planing Idemnity Scheme) संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू करणेबाबत .2016071313174609178 जुलै, 2016
3कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास देण्यात येणार-या मोबदल्यात सुधारणा करणेबाबत.20140801132352232813 डिसेंबर,2007
4राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत जिल्हा / शहर दक्षता व सनियंत्रण समितीवर वैद्यकीय ,सामाजिक व सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तीच्या नामनिर्देशनाबाबत . .-22 ऑगस्ट,2016
5वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-1978,भाग-पहिला ,उप-विभाग-एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय आधिकारामध्ये सुधारणा करणे बाबत. .20150417151836810517 एप्रिल,2015
6ग्रामीण पायाभूत विकास निधी-17 अंतर्गत राज्यातील मोडकळीस आलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पुनर्बांधणीच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.20131003150948101715 ऑक्टोबर,2013 
7सन 2001 च्या लोकसंख्येवर आधारित राज्यात आरोग्य संस्था स्थापनेचा बृहतआराखडा .20130118130402861717 जानेवारी,2013 
8जिल्हा परिषदांनी आपल्या स्व:त च्या निधीतून कँसर ,हृदय रोग ,किडनी अशा दुर्धर रोगाने पीडित असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत देणे बाबत. .-3 नोव्हेंबर,2006 
9जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकाम / विकास योजना यांच्याशी संभंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा /कंत्राट स्विकारण्याच्या अधिकारात वाढ करणेबाबत.2012031907101031000111 मार्च,2011 
10शासकीय कर्माचा-यांनी व त्यांच्या कुटूंबियांनी आकस्मिक निकडीच्या प्रसंगी घेतलेल्या खाजगी रुग्णालयातील आंतररुग्ण उपचाराच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मंजुरीबाबत .-19 मार्च ,2005 
11राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षणाचे निकस व कार्यप्रणाली .20120829130705180029 ऑगस्ट,2012 
12राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी पदांना सामाजिक आरक्षण लागू करणे बाबत. . .2015070811432701178 जुलै,2015 
13सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना .20160927120256891727 सप्टेंबर,2016 
14शासकीय विभागणी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका .20151030165130431030 ऑक्टोबर,2015 
     

अर्थ विभाग जिल्हा परिषद शासन निर्णय GR

अर्थ विभाग विषयक शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1दिनांक ०१-०१-२००६ ते दिनांक २६-०२-२००९ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीधारकांच्या निवृत्तिवेतनात/कुटूंब निवृत्तिवेतनात सुधारणा करणे बाबत. . .20181227173227100527 डिसेंबर , 2018
2तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च करण्यास मुदत वाढ मिळणे बाबत. . .20170426104925172026 एप्रिल, 2017
3राज्य शासकीय अधिकारी/ कर्मचा-यांना “ राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना ” सुरू करणे बाबत. . .20170218124412780518 फेब्रुवारी, 2017
4"विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वास्तुस्वरूपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतरण ,रोख स्वरूपात थेट लाभार्त्यांच्या बँक खात्यात करणेबाबत".20161205150951971605 डिसेंबर, 2016
5शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यलयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारित नियम पुस्तिका .20161202170826951001 डिसेंबर, 2016
6माहे ऑक्टोबर देय नोव्हेंबर, 2016 चे वेतन / निवृत्तीवेतन दिवाळीपूवी करण्याबाबत.20161020104514490520 ऑक्टोबर, 2016
7तेराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ मिळणेबाबत.20160912143936062012 सप्टेंबर, 2016
8शासकीय विभागाणी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची नियमपुस्तिका .20151030165130431030 ऑक्टोबर 2015
9जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील बांधकामे/विकास योजना यांच्याशी संलग्न प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आणि निविदा / कंत्राट स्वीकारण्याचा अधिकारात वाढ करण्याबाबत.20130131113612172031 जानेवारी, 2013
1014 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा वितरणाबाबतचे निकस व सनियंत्रण या बाबत मार्गदर्शक सूचना.20150716154920802016 जुलै, 2015
1114 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2016-17 या आर्थिक व वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा पहिल्या हाफत्याचे वितरण व मार्गदर्शक सूचना.20160830150558292031 ऑगस्ट, 2016
1214 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2015-16 या आर्थिक व वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा पहिल्या हाफत्याचे वितरण व मार्गदर्शक सूचना.20150716154939222016 जुलै ,2015
1314 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सन 2015-16 या आर्थिक व वर्षाच्या जनरल बेसिक ग्रॅन्टचा दुस-या हाफत्याचे वितरण व मार्गदर्शक सूचना .20151200214305037203 डिसेंबर,2015
     

बांधकाम विभाग शासन निर्णय

बांधकाम विभाग विषयक शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1ग्राम विकास विभागासाठी कंत्राटदारास स्वतंत्र पंजीकरण करणेबाबत .2007042011451400120 एप्रिल,2007
2ग्राम विकास विभागासाठी सहकारी यांचे नोदणीकरण ,सवलती व काम वाटप समिती रचना व कार्यध्दतीबाबत .200705081243590018 मे,2007
3ई-निविदा कार्य प्रणाली अवलंबविण्याबाबत जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरिल बाधंकामे व साहित्य पुरठ्याची कामे e-Tendering प्रक्रियेतुन करण्याबाबत .20112012004473513500121 जानेवारी,2012
4ग्राम विकास विभागाआंतर्गत क कंत्राटदारांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ करणेबाबत .0150312172200202010 मार्च,2015
     

पशुसंवर्धन विभागा विषयक शासन निर्णय #GR

पशुसंवर्धन विभाग यंत्रणा विषयक शासन निर्णय

क्रमांकशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत १०+१ शेळी गट पुरवठा करणे य योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत201111116331600111 नोव्हेंबर,2011
2जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत ०२ दुभत्या जनावरांचे गट वाटप करणे योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत-22 नोव्हेंबर,2011
3राज्यात मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना " या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत.20170601102423000102 जून ,2017
4राज्यात मेंढी पालनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना " या नावाने 6 मुख्य घटकांसह नवीन योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 20170601102423000102 जून ,2017
5जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत (सर्व साधारण सूचना ) कामधेनू दत्तक ग्राम ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. .2010102916105100129 ऑक्टोबर ,2010
6जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना(विघयो) / आदिवासी उपाययोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजने अंतर्गत 02 दुभत्या जवावरांचे गट वाटप करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे बाबत .त.20160801130449400122 नोव्हेंबर, 2011
7जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना(विघयो) / आदिवासी उपाययोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजने अंतर्गत 02 दुभत्या जवावरांचे गट वाटप करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे बाबत .त.2010083113443700130 ऑगस्ट, 2010
8जिल्हा वार्षिक योजने सन 2010-12 अंतर्गत राबण्याच्या योजनांबाबत (सर्व साधारण योजना )वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम2010083113394400130 ऑगस्ट, 2010
9जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपाययोजना आदिवासी उपाययोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजने अंतर्गत 10+1 शेळी गट वाटप करणे या योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणे बाबत .2011111116361600111 नोव्हेंबर, 2011
10जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत पशुसंवर्धनासाठी प्रदर्शन व प्रचार कार्यक्रम .2010083113323900130 ऑगस्ट, 2010