मुख्य सामग्रीवर वगळा
शासन योजना लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

पशुसंवर्धन विभाग शासन निर्णय

पशुसंवर्धन विभाग यंत्रणा विषयक शासन निर्णय क्रमांक शीर्षक सांकेतांक क्रमांक जी.आर. दिनांक डाउनलोड 1 जिल्हास्तरीय अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजना / आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत १०+१ शेळी गट पुरवठा करणे य योजनेस प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करणेबाबत 2011111163316001 11 नोव्हेंब…