डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

गोपनीय अहवाल व मालमत्ता विवरण cr form

 कर्मचारी सेवाकाळात गोपनीय अहवाल (cr form)एकंदरीत त्याच्या कार्याचे वरिष्ठांनी केलेले मुल्यमापन असल्याने सेवा बाबतीत फार महत्त्वाची बाब आहे. डिजिटल समूह आपल्यासाठी हे उपलब्ध करुन देत आहे.


                   गोपनीय अहवाल                     मत्ता व दायित्व