मुख्य सामग्रीवर वगळा
retirement लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

सेवानिवृत्ती / कुटुंबनिवृत्ती वेतन देय लाभा बाबत #retirement

सेवानिवृत्ती / कुटुंबनिवृत्ती वेतन देय लाभा बाबत नियम 118 नुसार प्रत्येक सहामाहीत (माहे | जानेवारी व 1 जुलै) पुढील 24 ते 30 महिन्यात सेवा निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची यादी तयार करून कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक राहिल. नियम 119 शासकिय निवास स्थान नियत केले असल्यास 2 वर्ष आगोदर कार…