डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते - सन २०२४.

 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते - सन २०२४.


शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी, २०२४ ते ३१ डिसेंबर, २०२४ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत

निधीचे लाभ प्रदान करण्याचे तक्ते निर्गमित करण्यात आले होते.

. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट २ विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित केलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सन २०२४ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिगणितीय तक्त्यानुसार २०२४ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या/आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना या परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे लाभ प्रदान करण्यात यावेत.

३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते ३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत राजीनामा/सेवानिवृत्त/सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर अन्य काही कारणाने ज्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वारसांना या सोबतच्या परिगणितीय तक्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची रक्कम देण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी.

४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या गट विमा योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून दरसाल दरशेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी गट विमा योजना-१९९० च्या विमा निधीमधील संचित रक्कमांवर दरसाल दर शेकडा ४ टक्के या दरात कोणताही बदल झाला नसल्याने याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी करण्यात यावी.

५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या २४८ च्या परंतुकानुसार तसेच शासनाला समर्थन करणाऱ्या अन्य अधिकाराचा वापर करुन सोबतचा परिगणितीय तक्ता सहायक संचालक (गवियो), लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे चे पत्र क्र.गवियो/२०२४/ जि.प.क.ग.वि.यो./परिगणितीय तक्ते /सन २०२४/२८/१९/१०७२, दि.२८ फेब्रुवारी, २०२४ अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२११६०४५४२१२० असा आहे.

संपूर्ण आदेश पहा...👇

जुनी पेन्शन संघटनेची सहविचार सभा संपन्न|nps-pension|

 दिनांक 23 जून 2024 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची सहविचार सभा जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्था या ठिकाणी संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री वितेश खांडेकर सर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली ,

या  सहविचार सभेत राज्य सचिव गोविंद उगले, राज्य सल्लागार सुनिल दुधे,राज्य कोष्यध्यक्ष मिलिंद सोळंखी, यांच्या उपस्थितीत खालील ठराव सर्वांनोमते मान्य करण्यात आले.● `ठराव क्रमांक १:-` महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्य अधिवेशन.

●  `ठराव क्रमांक:- २` जिल्हास्तरावर धरणे, मोर्चे काढणे. (कालावधी ५ जुलै ते १५ जुलै)

●  `ठराव क्रमांक:- ३` Vote for Ops प्रशिक्षण जिल्हास्तरावर आयोजित करणे.

● `ठराव क्रमांक:- ४` सर्व संघटना यांची संयुक्त बैठक घेऊन संप संदर्भात नियोजन करून पुढील कार्यवाही करणे.

● `ठराव क्रमांक:- ५` कुटुंब निवृत्ती योजना सर्वच विभागात लागू करण्यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर कार्यवाही करणे.

● `ठराव क्रमांक:- ६` नवनियुक्त खासदार यांना अभिनंदन पत्र देऊन सत्कार करून पेन्शन संदर्भात निवेदन देणे.

● `ठराव क्रमांक:-७` सर्व आमदार यांना तालुका अध्यक्ष यांच्यामार्फत Vote for ops चे निवेदन देणे. (निवेदनाचा नमुना राज्य कार्यकारणी देईल.)

● `ठराव क्रमांक:- ८` संघटनेत बहुमताने घेतलेले निर्णय सर्वांना मान्य असतील.

● `ठराव क्रमांक:-९` संघर्ष निधी ५०० रुपये असेल (त्यात तालुका १५० जिल्हा १५० राज्य २००)

● `ठराव क्रमांक:- १०` कोणत्याही राजकीय पक्षाने जुनी पेन्शन हा मुद्दा आपल्या जाहीरनाम्यात नाही घेतला तर कर्मचारी आपल्या कुटुंबातील सदस्य यांना विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरवणार व संपूर्ण संघटना त्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहणार.

● `ठराव क्रमांक:-११` अभिनंदनचा ठराव:-१

 _सर्व संघटना सदस्य यांनी Vote for ops अभियान प्रभावीपणे राबवले व त्यामुळे जे परिवर्तन महाराष्ट्रात दिसून आले त्याबद्दल सर्व सदस्य यांचा अभिनंदनचा ठराव मान्य केला._ 


_२) जिल्हा परिषद सांगली येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम यांनी आदर्श बदल्या करून राज्यात दिशा देणारे कार्य केले व ते कार्य जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी करून घेतले त्याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाध्यक्ष यांचा अभिनंदनचा ठराव घेण्यात आला._

● `ठराव क्रमांक:- १२` अद्याप ज्या जिल्हाध्यक्ष यांनी राज्यास निधी दिला नाही त्यांनी १ जुलै २०२४ पर्यंत निधी जमा करावा. ही तिसरी सूचना देण्यात येत आहे अद्याप ज्या जिल्हाध्यक्ष यांनी काहीच निधी दिला नाही त्यांच्यावर कार्यवाही करावी असा ठराव पारित झाला.

● `ठराव क्रमांक:- १३` वारंवार बैठकीस अनुपस्थित राज्य पदाधिकारी तसेच सक्रिय कार्य न करणारे पदाधिकारी यांना कार्यमुक्त करून इतर विभागातील सक्रिय पेंशन शिलेदार यांना राज्य कार्यकारणी मध्ये सहभागी करून घ्यावे.

● `ठराव क्रमांक:- १४` सोशल मीडिया राज्य, जिल्हा व तालुका टीम बैठक घेऊन सोशल मीडिया सक्षम करणे.

● `ठराव क्रमांक:-१५` राज्य पदाधिकारी या पदावर नियुक्ती देताना संबंधित पेन्शन शिलेदार याने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेत जिल्हा अथवा विभाग स्तरावर किमान पाच वर्षे काम केलेले असावे.

● `ठराव क्रमांक:- १६` सर्व जिल्ह्यात विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता जिल्हा निवडणूक प्रभारी पद निर्माण करावे. (सदरील पद हे फक्त विधानसभा निवडणूक पर्यंत मर्यादित असेल)

● `ठराव क्रमांक:- १७` राज्य प्रसिद्धी प्रमुख यांनी संघटन विरोधी कार्यवाही केल्यामुळे संबंधितास राज्य प्रसिद्धीप्रमुख या पदावरून कमी करण्यात आले आहे. हा निर्णय सर्वांनमते घेण्यात आला आहे. आरोग्य प्रमुख या पदाचा राजीनामा आला असता तो सद्यस्थितीत ना मंजूर करण्यात आला आहे.


      या सहविचार सभेसाठी राज्य,विभाग व जिल्हा पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले.


  गोविंद उगले,राज्य सरचिटणीस

           ९७३०९४८०८१

*`महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना.`*


🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯

शिक्षकांचे समायोजन होणार | teachers-jobs-transfer|

 महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या शाळेमधील शिक्षकांचे समायोजन करणे बाबत.


उपरोक्त विषयास अनुसरून मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावामधील जि.प.प्राथमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार दिनांक २४/०६/२०२४ रोजी पदवीधर व मुख्याध्यापक यांचे समुपदेशनाने समायोजन करणेत येणार आहे. तसेच दिनांक २६/०६/२०२४ रोजी उपशिक्षकांचे समुपदेशनाने समायोजन करणेत येणार आहे. तरी सदरचे समुपदेशन मा. शरदचंद्रजी पवार सभागृह जिल्हा परिषद पुणे पहिला मजला येथे सकाळी ९.०० ते ५.०० या वेळेत होणार आहे.तरी समुपदेशनासाठी संबधित उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्यध्यापक यांना लेखी कळवुन त्यांच्या पोहच घेऊन या कार्यालयास सादर करणेत बाबतची कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.