डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

शिक्षकांचे समायोजन होणार | teachers-jobs-transfer|

 महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या शाळेमधील शिक्षकांचे समायोजन करणे बाबत.


उपरोक्त विषयास अनुसरून मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी महानगर पालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावामधील जि.प.प्राथमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करणे बाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार दिनांक २४/०६/२०२४ रोजी पदवीधर व मुख्याध्यापक यांचे समुपदेशनाने समायोजन करणेत येणार आहे. तसेच दिनांक २६/०६/२०२४ रोजी उपशिक्षकांचे समुपदेशनाने समायोजन करणेत येणार आहे. तरी सदरचे समुपदेशन मा. शरदचंद्रजी पवार सभागृह जिल्हा परिषद पुणे पहिला मजला येथे सकाळी ९.०० ते ५.०० या वेळेत होणार आहे.तरी समुपदेशनासाठी संबधित उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्यध्यापक यांना लेखी कळवुन त्यांच्या पोहच घेऊन या कार्यालयास सादर करणेत बाबतची कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.