डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून दि. ३०/०८/२०२३ पर्यंत अपलोड

 सन २०२२-२३ यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक माहिती राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावरून ऑनलाईन पध्दतीने माहितीचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करून दि. ३०/०८/२०२३ पर्यंत अपलोड करणेबाबत.

दि. ०८/०८/२०२३ रोजी युडायसबाबत ऑनलाईन पध्दतीने सर्व राज्याची आढावा मिटींग घेतली होती. सदर मिटींगमध्ये PGI चे गुणांकनामध्ये वाढ होण्याच्या अनुषंगाने दि. २१/०८/२०२३ पर्यंत केंद्र शासनाकडे युडायस प्रणालीमध्ये माहिती अद्यायावत करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याकरिता विनंती केली होती सदर विनंतीस केंद्र शासनाकडून मान्यता मिळाली.दि.३०/०८/२०२३ रोजीच्या माहितीनुसार राज्यातील ७७.२६१ विद्यार्थ्यांची माहिती पूर्ण झालेली नाही. याबाबत संबंधितांना दररोज कळविण्यात येत आहे. परंतू माहिती अद्यापपर्यंत अपूर्ण आहे. तथापि सदरची माहिती आजच पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात याव्यात अन्यथा अपूर्ण माहिती केंद्र शासनाकडून युडायस प्रणालीमधून काढणार असल्याबाबत कळविले आहे.

संपुर्ण आदेश पहा....