Random Posts

एकमेव शाळाकेंद्रित राज्यस्तरीय जिल्हा तसा समूह ...Go Digital...Go Green... Use Solar...

मंगळवार, १४ फेब्रुवारी, २०२३

सातव्या आयोगाचे फरकाचे हप्ते मिळणार

 आज दि १४ फेब्रुवारी च्या पत्रानूसार फेब्रुवारी २०२३ च्या वेतन व सातवा वेतन आयोगाचा राहीलेला पहिला, दुसरा हप्ता तसेच तिस-या हप्त्यासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने त्यानुसार माहे फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन देयकामध्ये लेखाशीर्ष  ची देयके ऑनलाईन महागाई भत्त्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहे. 
लेखाशीर्षामध्ये दि. १०/०२/२०२३ रोजीच्या बैठकीतील आढाव्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अनलाइन काढणे पर्याप्त तरतूदीअभावी शक्य नसल्याने फक्त फेब्रुवारी २०२३ नियमित वेतन देयक व महागाई भत्त्याच्या फरकासह प्राधान्याने सर्व कर्मचा-यांचे नियमित वेतन काढण्यात यावे असे पत्रात नमूद केलेले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा