डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

सातव्या आयोगाचे फरकाचे हप्ते मिळणार

 आज दि १४ फेब्रुवारी च्या पत्रानूसार फेब्रुवारी २०२३ च्या वेतन व सातवा वेतन आयोगाचा राहीलेला पहिला, दुसरा हप्ता तसेच तिस-या हप्त्यासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने त्यानुसार माहे फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन देयकामध्ये लेखाशीर्ष  ची देयके ऑनलाईन महागाई भत्त्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहे. 
लेखाशीर्षामध्ये दि. १०/०२/२०२३ रोजीच्या बैठकीतील आढाव्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अनलाइन काढणे पर्याप्त तरतूदीअभावी शक्य नसल्याने फक्त फेब्रुवारी २०२३ नियमित वेतन देयक व महागाई भत्त्याच्या फरकासह प्राधान्याने सर्व कर्मचा-यांचे नियमित वेतन काढण्यात यावे असे पत्रात नमूद केलेले आहे.