डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

बदली बाबत १०/०६ चे परिपत्रक

 संवर्ग १ व संवर्ग दोन बाबतीत करावयाच्या कार्यवाही व पुढील प्रक्रिया राबविणेबाबत. सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

 बदली परिपत्रक पहा....