डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

आंतरजिल्हा बदलीचा ६ वा टप्पा राबविण्याबाबत..

 मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व मराठी भाषा) यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यातील शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याच्या अनुषंगाने दि. २८.१०.२०२३ रोजी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

सदर बैठकीत विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी केलेल्या मागणीस अनुसरुन शक्य तितक्या लवकर आंतरजिल्हा बदली धोरणामध्ये आंतरजिल्हा बदलीचा ६ वा टप्पा राबवून सन २०२२ मध्ये अर्ज भरलेल्यांना फॉर्म एडीट करण्याची संधी व सन २०२२ मध्ये अर्ज न भरलेल्या सर्व बदलीपात्र झालेल्या शिक्षकांना नव्याने अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करुन देणेबाबत मा. मंत्री महोदयांनी संमती दिलेली आहे.

 तरी आंतरजिल्हा बदलीबाबतचे धोरण आपल्या विभागांतर्गत राबविण्यात येत असल्याने, संघटनांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने मा. मंत्री महोदयांनी दिलेल्या संमतीस अनुसरुन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आवश्यकता वाटल्यास या विभागाचे अभिप्रायास्तव नस्ती सादर करण्यात यावी, ही विनंती.

आदेश पहा....