डिजिटल स्कूल समूह महाराष्ट्रच्या या वेबसाईटला अवश्य Follow करा....पोस्टवर काॕमेंट अवश्य करा....धन्यवाद

सेतू उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका

 

डाऊनलोड करा. सेतू २०२२-२३ :- उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका

 डाऊनलोड करा.

सेतू २०२२-२३ :-  

उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या मार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी तयार करण्यात आलेला सेतु अभ्यास यासाठी ची 

उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका

 ....

 इथे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे👇
Monday, Jul 25th, 2022Monday, Jul 25th, 2022

पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-2023 (Bridge Course 2022-2023) - Download Download

मराठी माध्यम

विषय - मराठी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

विषय - गणित
अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

विषय - इंग्रजी

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

विषय - विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

विषय - सामाजिक शास्त्रे

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ री परिसर अभ्यासDownload DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थी परिसर अभ्यासDownload DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वी परिसर अभ्यासDownload DownloadEVS-1 Download | EVS-2 DownloadEVS-1 Download | EVS-2 Download
4.इयत्ता ६ वी सामाजिक शास्त्रDownload DownloadHistory Download | Geography DownloadHistory Download | Geography Download
5.इयत्ता ७ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory DownloadHistory Download
6.इयत्ता ७ वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download
7.इयत्ता ८ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload DownloadHistory DownloadHistory Download
8.इयत्ता ८ वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download
9.इयत्ता ९ वी इतिहास,नागरिकशास्त्रDownload Download-Download Download
10.इयत्ता ९ वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download
11.इयत्ता १० वी इतिहास,राज्यशास्त्रDownload Download-Download Download
12.इयत्ता १० वी भूगोलDownload DownloadGeography DownloadGeography Download

Medium : English

Subject : English (Higher Level)

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

Subject : Mathematics

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload

Subject : Science

Sr. No.StandardDownloadPre TestPost Test
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
5.इयत्ता 7 वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
7.इयत्ता १० वी-Part 1सेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
8.इयत्ता १० वी-Part 2सेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload

Subject : Social Science

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता 3 रीसेतू अभ्यास Download-DownloadDownload
2.इयत्ता 4 रीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
3.इयत्ता 5 थीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadHistroyDownload | GeographyDownloadHistroyDownload | GeographyDownload
5.इयत्ता ७ वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
6.इयत्ता ७ वी Historyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
7.इयत्ता 8 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
8.इयत्ता 8 वी Historyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
9.इयत्ता 9 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
10.इयत्ता 9 वी Historyसेतू अभ्यास Download-सेतू अभ्यास Download
11.इयत्ता 10 वी Geographyसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
12.इयत्ता 10 वी Historyसेतू अभ्यास Download-सेतू अभ्यास Download

उर्दू माध्यम

विषय - उर्दू भाषा

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownload Download

विषय - गणित

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता २ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload
9.इयत्ता १० वीसेतू अभ्यास DownloadDownloadDownloadDownloadDownload

विषय - विज्ञान

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ७ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ८ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ९ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता १० वी-Iसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता १० वी-IIसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

विषय - परिसर अभ्यास व सामाजिक शास्त्र

अनु. क्र.इयत्ताडाउनलोडपूर्व चाचणीउत्तर चाचणी
1.इयत्ता ३ रीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
2.इयत्ता ४ थीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
3.इयत्ता ५ वीसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
4.इयत्ता ६ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
5.इयत्ता ६ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
6.इयत्ता ७ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
7.इयत्ता ७ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
8.इयत्ता ८ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
9.इयत्ता ८ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
10.इयत्ता ९ वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
11.इयत्ता ९ वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
12.इयत्ता १० वी - भूगोलसेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download
13.इयत्ता १० वी - इतिहाससेतू अभ्यास DownloadDownload DownloadDownload Download

Your IP : 2409:4042:2316:5fc0:580a:6b32:e3ab:1984
You are visitor Number : Web Counter


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: